QP Games avser genomföra en riktad emission om maximalt 25 MSEK

  • av

Styrelsen för QP Games AB (“QP Games” eller “Bolaget”) har idag beslutat att undersöka intresset för att genomföra en riktad emission om maximalt 25 MSEK (den ”Riktade Emissionen”). Genom den Riktade Emissionen kan Bolagets aktiekapital öka med högst 2500 000,00 SEK genom nyemission av högst 125 000 000 aktier, vilket innebär en maximal utspädning om cirka 31,6 procent av rösterna och kapitalet i Bolaget. anmälningssperioden inleds imorgon, den 2 februari 2022, och pågår till och med den 15 februari 2022.

Bolagets styrelse har beslutat att undersöka intresset för genomföra den Riktade Emissionen. Anmälan om teckning av aktier i den Riktade Emissionen sker under perioden från och med den 2 februari 2022 till och med den 15 februari 2022. Den Riktade Emissionen riktas enbart till befintliga aktieägare i QP Games, vissa aktieägare i Norventures AB och vissa andra investerare som styrelsen identifierat. Tilldelning av aktier i den Riktade Emissionen beslutas av styrelsen helt diskretionärt och syftar i första hand att uppnå erforderlig spridning av ägandet för att möjliggöra en notering av Bolagets aktier samt att uppnå en god ägarbas.

Teckningskursen fastställs av styrelsen för Bolaget och uppgår till 0,20 SEK per aktie. Teckningskursen fastställs utifrån en bedömning av rådande marknadsläge, verksamhetens historiska utveckling och Bolagets affärsutsikter. Sammantaget gör styrelsen bedömningen att en teckningskurs om 0,20 SEK per aktie, vilket motsvarar en pre-money värdering av Bolaget om cirka 54,1 MSEK, är marknadsmässig.

Skälen till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att öka den kvalificerade aktieägarbasen och resa rörelsekapital samt att en riktad nyemission är en möjlighet att på fördelaktiga villkor anskaffa kapital på ett tids- och kostnadseffektivt sätt. Detta talar enligt styrelsens bedömning sammantaget och med tillräcklig styrka för att det ligger i Bolagets och aktieägarnas intresse att göra en emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

Sammanfattande villkor för den Riktade Emissionen:

  • Teckningskurs per aktie: 0,20 SEK
  • Anmälningsperiod: 2 februari 2022 – 15 februari 2022
  • Minsta teckning: 25 000 aktier, motsvarandes 5 000 SEK
  • Maximalt emissionsbelopp: 25,0 MSEK
  • Maximalt antal nyemitterade aktier: 125 000 000
  • Maximal utspädning: cirka 31,6%

Rådgivare

Bird & Bird Advokat KB är legal rådgivare till Bolaget och Mangold Fondkommission AB är emissionsinstitut till Bolaget i samband med den Riktade Emissionen.