QP Group beslut om företrädesemission

  • av

QP Group AB (publ) ("QP" eller "Bolaget") meddelar att styrelsen idag, med stöd av bemyndigande från extra bolagsstämma den 25 november 2022, har beslutat att genomföra en nyemission av aktier för Bolagets aktieägare om cirka 10,5 MSEK ("Företrädesemissionen"). Företrädesemissionen genomförs i syfte att stärka likviditeten.

Villkor för Företrädesemissionen
Styrelsen för QP har beslutat, med stöd av bemyndigande från den extra bolagsstämman 25 november 2022, att genomföra Företrädesemissionen, i enlighet med följande huvudsakliga villkor:

  • För varje aktie som innehas erhåller innehavaren en (1) teckningsrätt. En (1) teckningsrätt ger rätt att teckna en (1) nyemitterad aktie. Teckningskursen per aktie uppgår till 0,02 SEK.
  • Företrädesemissionen innebär att högst 525 403 437 aktier ges ut vid full teckning.
  • Vid full teckning i Företrädesemissionen erhåller Bolaget en emissionslikvid om cirka 10,5 MSEK.
  • Teckningsperioden för Företrädesemissionen löper från och med den 5 december 2022 till och med den 20 december 2022.
  • Genom Företrädesemissionen kan aktiekapitalet komma att öka med högst 10 508 068,74 SEK från 10 508 068,74 SEK till 21 016 137,48 SEK och antalet aktier öka med högst 525 403 437 aktier från 525 403 437 aktier till 1 050 806 874 aktier.
  • Aktieägare i Bolaget som inte tecknar aktier i Företrädesemissionen kommer att få sina aktieinnehav utspädda. För det fall Företrädesemissionen fulltecknas innebär det en utspädning motsvarande 100 procent.