Rättelse av kallelse till extra bolagsstämma

Red Reserve Entertainment AB (publ) vill härmed korrigera tidigare kallelse till extra bolagsstämma, som publicerades i ett pressmeddelande 2019-11-13, med anledning av rättelse av avstämningsdag till fredagen 6 december 2019.

I kallelsen till extra bolagsstämma för Red Reserve Entertainment Aktiebolag (publ) (pressmeddelande 2019-11-13) meddelades felaktigt att aktieägarna ska vara införda i den av Euroclear AB förda aktieboken senast 7 december 2019. Korrekt avstämningsdag är dock fredagen 6 december 2019.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn. Även en sådan omregistrering måste vara verkställd 6 december 2019. Aktieägare bör därför i god tid före avstämningsdagen begära omregistrering av aktierna hos förvaltaren.

Aktieägare som vill delta i bolagsstämman ska vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 6 december 2019. Vidare ska aktieägare som önskar delta på bolagsstämman anmäla detta till Bolaget senast 9 december 2019. Anmälan om deltagande sker

I anmälan uppges namn, person- alternativt organisationsnummer, postadress, telefon dagtid och aktieinnehav samt uppgift om eventuella ombud eller biträden. Aktieägare får medföra högst två biträden under förutsättning att de anmäls enligt ovan.