Rättelse: QP Games AB har genomfört en riktad nyemission om ca 14,3 miljoner kronor

  • av

Med anledning av ett tekniskt fel så var det faktiska utfallet för den riktade emissionen i QP Games AB (publ) (”QP Games” eller "Bolaget") 3 000 000 aktier högre än vad som kommunicerades under onsdagen den 27 april. Den riktade emissionen uppgick således till totalt ca 14,8 MSEK, motsvarande 74 199 544 aktier.

Antalet tecknade och tilldelade aktier ändras från 71 199 544 st till 74 199 544 st. Det totala kapitaltillskottet före emissionskostnader ändras från ca 14,3 MSEK till ca 14,8 MSEK. Av det totala emissionsbeloppet om 14 839 908,80 SEK erläggs 9 558 500 SEK kontant och 5 281 408,80 SEK genom kvittning.
Nyemissionen innebär att antalet utestående aktier i QP Games ökar med 74 199 544, från 270 379 939 till 344 579 483, och aktiekapitalet ökar med 1 483 990,88 kronor, från 5 407 598,78 kronor till 6 891 589,66 kronor, vilket medför en utspädningseffekt om ca 21,5 procent av aktiekapitalet och antal aktier i QP Games.