Red Reserve Entertainment AB (”Bolaget”) genomför en företrädesemission om cirka 10,5 MSEK. Bolaget har nu erhållit ytterligare teckningsförbindelser om cirka 1,4 MSEK från Percy Nilsson, välkänd entreprenör med förflutet i bland annat ishockeylaget Malmö Redhawks. Tillsammans med befintligt åtagande från nuvarande ägare uppgår nu teckningsåtaganden sammanlagt till cirka 3,3 MSEK, vilket motsvarar cirka 31 procent av emissionen. Red Reserve Entertainment har, som tidigare kommunicerats, säkerställt cirka 60 procent av emissionen genom teckningsförbindelser och garantiåtaganden.

Teckningsförbindelsen från Percy Nilsson sker med stöd av teckningsrätter som har överlåtits vederlagsfritt av Battleriff Gaming AB och Love Carlsson. Ingen ersättning har utgått till tecknaren för sitt åtagande.

Percy Nilsson kommenterar: 
”Det var efter det stora intresset på Dreamhack på Malmö Arena som jag fick en närmare inblick i hur stort esporten redan är och även den stora potentialen. Det ska därför bli spännande att följa Red Reserve och deras framgångar framöver inom esporten.”

Sammanställning av teckningsförbindelser
Totalt uppgår nu teckningsförbindelser i företrädesemissionen till cirka 3,3 MSEK och fördelas enligt nedanstående tabell. Samtliga teckningsförbindelser har ingåtts i november 2018. 

Teckningsperioden i emissionen sträcker sig fram till och med den 5 december 2018.

Fullständigt informationsmemorandum samt anmälningssedlar utan företrädesrätt finns tillgängligt att ladda ner via www.redreserveentertainment.com och www.hagberganeborn.se.

Rådgivare
Finansiell rådgivare avseende företrädesemissionen är Corpura Fondkommission AB och legal rådgivare till Bolaget är Fredersen Advokatbyrå AB. Hagberg & Aneborn Fondkommission AB agerar emissionsinstitut.