Styrelse och VD tecknar sina andelar aktier i den pågående företrädesemissionen vilket motsvarar 15 % av aktierna.

Villkoren i korthet:

Aktieägare har företrädesrätt att teckna 1 unit, bestående av en (1) ny aktie samt en (1) vederlagsfri teckningsoption av serie TO 15 2016 för varje fem (5) innehavda aktier på avstämningsdagen den 7 juni 2016.

Teckningskurs är 6 kr per unit.

Teckningstid mellan 10 juni – 23 juni 2016.

Sista dag för handel, med rätt till deltagande i emissionen är den 2 juni 2016.

Första dag för handel utan rätt att delta i emissionen är den 3 juni 2016.

Handel i uniträtter mellan 10 juni och 21 juni 2016.

Handel i BTU (betald tecknad unit) från den 10 juni 2016 tills emissionen registrerats hos Bolagsverket.

Bolagets aktiekapital ökar med högst 1 998 720 kronor genom emission av högst 333 120 nya aktier. Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna tillförs bolaget ytterligare 1 998 720 kr.

Fullständigt emissions-memorandum finns tillgängligt på följande hemsidor:

www.comentab.se

www.aqurat.se

www.aktietorget.se

Kontaktperson:

Tomas Järnstål – VD Community Entertainment 0736-89 99 15, tomas@comentab.se

Community Entertainment har utvecklat en IT-plattform och en metod där företag kan skapa egna quizer i kommunikationssyfte. Vi har dessutom skapat en hög kompetens inom innehållsmarknadsföring, gamification och quiz. Syftet är att företag på ett engagerande, underhållande och informativt sätt kan få definierade målgrupper att lära sig mer om produkter och tjänster, presentera information om interna målsättningar eller utbilda medarbetare, nyanställda eller samarbetspartners.

Den standardiserade affärsmodellen bygger dels på licenser där uppdragsgivaren tecknar ett avtalsbaserat kontrakt i som längst 12 månader och administrerar själv sina kampanjer och har egen inloggning till vår IT-plattform och dels på anpassade kampanjer utan tillgång till egen inloggning där vi erbjuder design, utformning och innehåll, även det i upp till 12 månader.