Tidsplan för sammanläggning av aktier

Årsstämman i Community Entertainment Svenska AB (publ.) den 7 maj 2015 beslutade om sammanläggning av aktier, innebärande att etthundra (100) befintliga aktier sammanläggs till en (1) ny aktie, med bemyndigande för styrelsen att fastställa avstämningsdag. Styrelsen i Community Entertainment har fastställt avstämningsdagen till den 2 juni 2015.

Sista dagen för handel i Community Entertainments aktier före sammanläggningen är den 29 maj 2015. Första dagen för handel i Community Entertainments aktier efter sammanläggningen är den

1 juni 2015, vilket innebär att aktiekursen från och med den 1 juni 2015 kommer att återspegla effekten av sammanläggningen.

En sammanläggning med förhållandet 1:100 innebär att hundra aktier, var och en med ett

kvotvärde om 0,06 kronor, sammanläggs till en aktie med ett kvotvärde om 6,00 kronor. Genom

sammanläggningen kommer det totala antalet aktier i Community Entertainment att minska från 166 560 000 aktier till 1 665 600 aktier.

Aktieägarna i Community Entertainment kommer automatiskt, den 3 juni, att erhålla ett nytt, lägre antal aktier i proportion till innehavet på avstämningsdagen. För de aktieägare vars innehav av aktier inte motsvarar ett fullt antal nya aktier på avstämningsdagen, efter sammanläggningen, kommer de vederlagsfritt att erhålla så många aktier (1-99) att deras innehav, efter tillägg av tillhandahållna aktier, blir jämnt delbart med etthundra (100), så kallad avrundning uppåt.

Tidsplan för sammanläggningen av aktier:

29 maj 2015     Sista dag för handel före sammanläggning.

1 juni 2015      Första dag för handel efter sammanläggning. Återspeglas i ny aktiekurs.

2 juni 2015       Avstämningsdag för sammanläggning.

3 juni 2015       Fördelning av garantiaktier till värdepapperskonto i Euroclear.

5 juni 2015       Förvaltarna inkommer till Euroclear med begäran om exakt antal garantiaktier.

9 juni 2015       Ej utnyttjade garantiaktier returneras till Aqurat Fondkommission för vidarebefordran till garant.

Stockholm den 25 maj 2015

Community Entertainment Svenska AB (publ.)

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Community Entertainment Svenska AB (publ.) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden.

Informationen lämnades för offentliggörande den 25 maj 2015.

Frågor besvaras av:

Tomas Järnstål, VD, telefon + 46 736 89 99 15, e-post tomas@comentab.se

Cecilia Hjelm telefon +46 8 684 05 803, e-post cecilia.hjelm@aqurat.se

Ytterligare information finns på bolagets hemsida: www.comentab.se.