Verksamhetsuppdatering – QP Group

  • av

Under året har QP Group (“QP”) beslutat om att genomföra omfattande omstruktureringar i organisationen för att skapa rätt förutsättningar för en hållbar och lönsam verksamhet på kort och lång sikt. Beslutet har varit svårt att fatta, men nödvändigt med bakgrund till att bolaget befunnit sig i en situation som kräver omstart. Vi ser nu med både förhoppning och spänning fram emot QP:s nya satsningar genom en värdeskapande strategi som träder i kraft vid årsskiftet 2022/2023.

Fokus har, sedan jag tillträdde för ett år sedan, varit att ta kontroll över vår egen spelartrafik. Det är något som varit en akilleshäl för AMGO-bolagen sedan lång tid tillbaka. Vi har historiskt inte varit bra på marknadsföring av våra tjänster utan litat på partners och white label-kunder för att driva vår omsättning. 

Bolaget kommer nu ytterligare fokusera på just trafik och trafikgenerering. Visionen är att bli ett ledande affiliatebolag inom iGaming genom att kapitalisera på ett unikt AI-baserat lead generation-system. Vi kommer ha en fot kvar i kasinoverksamheten genom ägande av varumärke inom segmentet, för att dels leda kunder till lead generation-systemet på verkligt utfall samt dels för att ha en möjlighet att ha ett ”öra mot marken”. 

Ompositionering & nytt fokus
Lead generation-systemet är flexibelt och applicerbart på olika geografiska marknader, vilket öppnar upp för potentiella B2B-partners internationellt. Denna funktion är viktig för affärsmodellens skalbarhet på både kort och lång sikt. QP ser i dagsläget flera tänkbara partners, där man potentiellt kan bidra till ökad trafikgenerering för sina kunder/partners. Systemet estimeras generera en Return on Ad Spend (ROAS) om minst 300 procent per kvartal och kan därmed skapa stora värden i form av kvalitetssäkrad trafik för flertalet spelbolag. Systemet är en immateriell tillgång i sin helhet och har lågt behov av löpande underhåll, vilket innebär låga kostnader anknutna till tjänsten. Givet iGaming-branschens icke-cykliska karaktär så blir “nya QP” ett bolag som har förutsättningar att prestera oberoende av den rådande konjunkturen.

Marknad
Marknaden för iGaming (spelmarknaden) har växt fram under en längre period och värderas idag globalt till cirka 58,2 miljarder USD årligen. Fram till och med 2030 förväntas marknaden växa med en CAGR om 12 procent till 145,6 miljarder USD årligen. Efterfrågan är påtaglig och beräknas växa fram brett på olika geografiska marknader vilket resulterar i ett alltmer konkurrensutsatt klimat för samtliga spelbolag. För att spelbolag skall kunna behålla sin relevans och position har det historiskt visat sig mycket viktigt att använda sig av extern trafikgenerering. Det är QP:s uppdrag att förse sina partners med relevant och lönsam trafik.

Som ett led i ovan satsning så har vi även beslutat att genomföra en företrädesemission där befintliga aktieägare har möjlighet att teckna sig till en kraftigt rabatterad aktiekurs (0,02 :- / aktie) jämfört med föregående emission. Du som befintlig aktieägare är garanterad att teckna så många aktier som du har idag men har samtidigt möjlighet att ansöka om flera aktier.

Ledningen samt ett par av våra större ägare har åtagit sig till att minst försvara sina positioner. Tillsammans med styrelsen och övriga ledningsgruppen hoppas jag att du vill vara med på vår satsning mot att bli ett ledande affiliatebolag inom iGaming. Våra noteringsplaner fortskrider och jag känner mig trygg med att QP Group kommer vara ett noterat bolag under 2023.

Besök emission.qpgames.se för mer information om “nya QP” och hur du tecknar aktier.